کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

Check featured talks

سیستم مالی بازرگانی

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

مشخصات کامل
مشاهده دمو نرم افزار

کاربرد کامپیوتر

دانلود اپلیکیشن مدیریت نرم افزارهای کاربرد کامپیوتر

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می‌شود. در حسابداری مالی قیاس تمامی استانداردهای لازم یک سیستم مالی در کنار سهولت کاربری آن در نظر گرفته شده است که می‌توانید با استفاده از کدینگ های از پیش تعریف شده، گزارشات استاندارد، ابزار تعاملات قانونی مانند ارائه صورتهای مالی، دفاتر قانونی، ترازها و… مراودات مالی خود را مدیریت و جهت گسترش کسب و کار خود برنامه ریزی نمایید.


تماس با کارشناسان ما
ارسال درخواست تماس
دانلود بروشور
ارسال درخواست تماس

مشخصات نرم افزار اتوماسیون اداری

 • ویژگی های برجسته
 • اطلاعات پایه
 • ثبت اسناد
 • بایگانی اسناد
 • گزارشات
 • امکانات عمومی مشتزک
 • معرفی مدیران و کاربران هر واحد سازمان
 • تشكیل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی
 • گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران
 • ثبت پیوست فایلها به پرونده ها
 • اتصال سندهای سایر سیستمها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها
 • تعیین دسترسیهای کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین
 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل
 • ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت مجوزهای اضافه کاری
 • افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد.
 • دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی
 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها
 • شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک
 • تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها
 • ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز
 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمت
توضیحاتبرگه مرخصیبرگه ماموریتمجوز اضافه کاری

 • تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.
 • ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)
 • ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.
 • تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها
 • نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم
 • طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه
 • ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست
  خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.
 • نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری
 • ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.
امکانات:

 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی

جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.
امکانات:

 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

جهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.
امکانات:

 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز
 • امكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده
 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات یك مجموعه مستقل را دارا است
 • برای گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهیه نسخه پشتیبان از برنامه به روشهای اتوماتیك و دستی و برگرداندن پشتیبان در برنامه
 • معرفی كاربران همراه با تنظیم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترین حالتهای ممكن
 • امكان یكسان سازی و تبادل اطلاعات بین مراكز مختلف از طریق مودم یا دیگر وسایل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتیك
 • نگهداری ریز تغییرات ، سابقه اسناد و تغییرات اطلاعات پایه به تفكیك كاربران
 • شرح آخرین تغییرات نسخه های جدید برنامه ها
 • امكان ایجاد SHORT CUT از سایر نرم افزارها در سیستم
 • امكان فعال سازی بخش یادآوری جهت یادآوری اتوماتیك پیامهای تنظیم شده
 • یادداشت
 • ماشین حساب

Image
Image
Image

نمایش ویدیو های
مدیریت نرم افزارهای

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

درخواست مشاهده دمو
دانلود کاتالوگ نرم افزار

مشخصات فنی و سیستم مورد نیاز این نرم افزار

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

زبان برنامه نویسی

دلفی – Delphi

سیستم عامل

Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعات

SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار شبکه

LAN – 100 mbps

سخت افزار مورد نیاز

Ram 2g – Cpu III 800

آخرین به روز رسانی

1400/05/27

گزارش به روز رسانی ها

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

نسخه تاریخ عنوان شرح
[1.210] 1400/06/29 گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس مشتريان رجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس مشتريان
[1.210] 1400/06/29 گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس انواع کار رجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس انواع کار
[1.204] 1400/04/27 گزارش فهرست ارجاعات برگه های مرخصی / مجوزهای اضافه کاری و … اضافه شد رجوع کنيد به :
گزارشات / ارجاعات
[1.204] 1400/04/27 “فرايند ها” اضافه شدند رجوع کنيد به : اطلاعات پایه / فرایندها
در صورت نیاز به مرحله بندی یک پروسه کاری از فرایند استفاده می شود. مراحل مورد نظر در این قسمت معرفی شده و در پرونده های ارجاعی انتخاب میگردند. همچنین میتوان این فرآیندها را برای هر نوع کار محدود ساخت.
[1.186] 1398/09/17 تیکتهای پشتیبانی اضافه شد رجوع کنيد به :
پرونده ها / تیکتهای پشتیبانی
[1.181] 1398/06/04 امکان تعيين نوع 1 تا 3 براي پرونده ها همراه با محدود کردن دسترسي کاربران به اين انواع سند رجوع کنید به : ویرایش پرونده یا پرونده جدید / نوع
[1.177] 1398/04/05 اضافه شدن مجوزهای اضافه کاری رجوع كنيد به : لیست اسناد / مجوزهای اضافه کاری
[1.170] 1398/02/16 اضافه شدن ستون کد و نام “ارجاع به” در گزارش کارها رجوع کنید به : لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / ستونهای کد و نام “ارجاع به”
[1.170] 1398/02/16 امکان پر کردن گزارش کار از “گزارش کار تقسيم کننده کارها” رجوع کنيد به :
لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از گزارش کار تقسيم کننده کارها
[1.161] 1397/10/04 حداکثر حجم پيوست اضافه شد رجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پيوست
[1.161] 1397/10/04 امکان صدور درخواست مرخصي توسط فرد ديگر رجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی / جدید
[1.159] 1397/09/19 گزارش فهرست برگه های مرخصی اضافه شد رجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها
[1.157] 1397/08/21 اضافه شدن برگه های ماموریت رجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های ماموریت
[1.154] 1397/08/01 اضافه شدن برگه های مرخصی رجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی
[1.150] 1397/02/22 امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشات رجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[1.139] 1396/01/19 امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کارير هنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد
رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي … / پر کردن
[1.124] 1395/08/25 يادداشت مديران به گزارشات روزانه اضافه شد رجوع كنيد به : پرونده ها / گزارشات کار / جديد يا ويرايش / يادداشت مديران
[1.121] 1395/07/25 مشتري و شماره موبايل به بايگاني اسناد اضافه شد رجوع كنيد به : ليست اسناد / بايگاني اسناد / جديد يا ويرايش
[1.109] 1395/01/31 تاريخ عمل به پرونده ها اضافه شد رجوع كنيد به : ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش
[1.109] 1395/01/31 گزارش اتوماتيک “سررسيد تاريخ عمل پرونده ها” اضافه شد رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيك هنگام اجراي برنامه
[1.107] 1394/12/12 امکان ويرايش دسته جمعي پرونده ها رجوع كنيد به : گزارشات / فهرست ها / گزارش فهرست پرونده ها / ويرايش دسته جمعي
[1.101] 1394/02/27 “ارسال به شعب” در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شد رجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب
توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان “ارسال به شعب” باشد
[1.100] 1394/02/14 تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربران رجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[1.095] 1393/11/26 گزارشات اتوماتيک اضافه شدند رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيک هنگام اجراي برنامه
[1.087] 1393/02/16 بايگاني راکد اضافه شد رجوع کنيد به :
ليست پرونده ها / عمليات / بايگاني راکد
[1.083] 1392/11/14 “گفتگو” اضافه شد رجوع كنيد به : صفحه اصلي / گفتگو
[1.083] 1392/11/14 “رابط پرونده ها” اضافه شد رجوع كنيد به : ويرايش پرونده
با اين امکان جديد ، مي توانيد يک پرونده را با چندين پرونده مرتبط نماييد
[1.079] 1392/09/10 امکان ثبت نتيچه براي رونوشتها رجوع كنيد به : ارجاعات / ارحاعات دريافتي / ثبت نتيجه
[1.078] 1392/06/31 امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سند رجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
[1.060] 1391/09/12 نوع پرونده “خصوصي” اضافه شد پرونده هايي با اين نوع ، فقط توسط اقدام کننده و ارجاع شونده قابل مشاهده خواهند بود
رجوع کنيد به : ليست پرونده ها / جديد يا ويرايش
[1.056] 1391/07/15 افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شده رجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
[1.055] 1391/07/08 در ليست ارجاعات ، ارجاعات خوانده نشده پررنگ مي شوند رجوع كنيد به : صفحه اصلي / ارجاعات
[1.055] 1391/07/08 امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشات رجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه “نام شرکت چاپ شود”
[1.053] 1391/05/31 رونوشت به ارجاعات اضافه شد رجوع كنيد به : ارجاع دادن / رونوشت
[1.052] 1391/04/18 امکان طراحي فرمهاي چاپ در صورت داشتن برنامه طراحي فرمهاي چاپ ، از اين نسخه اين امکان در سيستم ارجاعات اضافه مي شود که فرمهاي چاپش توسط آن برنامه تهيه شوند
[1.050] 1391/03/24 گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربران رجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.050] 1391/03/24 گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريان رجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.049] 1391/03/16 امکان تعريف کاربران رابط رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش
کاربران رابط امکان ارجاع پرونده ها به ساير واحدها را دارا مي باشند
[1.049] 1391/03/16 گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريان رجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.049] 1391/03/16 گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربران رجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
[1.048] 1390/11/23 اضافه شدن قسمت بايگاني اسناد رجوع كنيد به : ثبت اسناد / بايگاني اسناد
[1.046] 1390/11/03 توضيحات مديران اضافه شد رجوع كنيد به : پرونده ها
[1.044] 1390/10/12 تغييرات عمده در ظاهر برنامه
[1.044] 1390/10/12 توضيحات مديران اضافه شد فقط مديران واحد ها به اين توضيحات دسترسي دارند
[1.042] 1390/08/28 فعال شدن بخش “گزارشات کار” رجوع كنيد به :
ثبت اسناد / گزارشات کار
يا
گزارشات / فهرستها / فهرست گزارشات کار
[1.039] 1390/07/20 تعريف مشخصات اضافي براي پرونده ها و استفاده از آنها در گزارشات رجوع كنيد به :
مشخصات عمومي / پرونده ها / مشخصات اضافي پرونده ها
يا
ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش / عمليات / مشخصات اضافي
در گزارشات نيز اين مشخصات اضافي هم در صفحه کنترل گزارش و هم در ستونهاي گزارش اضافه شده اند
[1.038] 1390/07/17 گزارش فهرست پرونده ها رجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست پرونده ها
[1.036] 1390/07/09 امکان “محرمانه” کردن يک پرونده در صورتي که پرونده اي محرمانه شود ، فقط اقدامکننده و کساني که پرونده به آنها ارجاع شده است مي توانند پرونده را ببينند. همچنين ، مدير واحدي که اقدام کننده عضو آن است ني مي تواند پرونده را ببيند. ساير کاربران به مشاهده پرونده هاي محرمانه دسترسي ندارند
[1.029] 1389/11/06 امکان تعريف کاريران و مديران واحدها رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش
با تعريف کاربران واحد ها ، هر کاربر فقط مي تواند به کاربران همان واحد ارجاع دهد
مديران واحدها ، علاوه بر کاربران واحد خودشان ، مي توانند به مديران ساير واحد ها نيز ارجاع دهند
[1.017] 1389/03/10 دسترسي کاربران به مشتريان اضافه شد رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشتريان / عمليات / دسترسي کاربران

سیستم های مشابه

نرم افزارای مشابه در زیر گروه سیستم های یکپارچه تحت ویندوز

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری


نرم افزار انبار

نرم افزار انبار


نرم افزار خريد و فروش

نرم افزار خريد و فروش


نرم افزار خزانه داري

نرم افزار خزانه داري


نرم افزار اموال استهلاك

نرم افزار اموال استهلاك


نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد


نرم افزار جامع مالی

نرم افزار جامع مالی


دفترچه راهنمای تلفن

دفترچه راهنمای تلفن


نرم افزار اتوماسيون اداری

نرم افزار اتوماسيون اداری